Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Przyczyny niskich niestabilnych plonów w warunkach Polski tkwią w czynnikach odpowiedzialnych za żyzność gleby i wynikają z :

  • dominacji gleb piaszczystych, o niskim naturalnym potencjale produkcyjnym
  • małej zawartości próchnicy w glebach uprawnych
  • dużej podatności gleb uprawnych na zakwaszenie
  • małej zawartości składników mineralnych,

dodatkowo na te czynniki o charakterze naturalnym nakładają się czynniki agrotechniczne, takie jak:

  • brak wapnia w glebie
  • nadmiar stosowanego azotu
  • małe dawki siarki, fosforu, potasu i magnezu

W glebach Polski wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, warunkującym naturalną produktywność gleb. Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa w formie pylistej składa się z kryształów siarczanu wapnia o wymiarach do 30 do 60µm i przez to w wodzie tworzy zawiesiny. W glebie AgroSulCa tworzy naturalną zawiesinę i przemieszcza się w profilu glebowym w każdym kierunku. Jest to niezwykle ważna agrochemiczna cecha nawozu gdyż wskazuje na jego ruchliwość w profilu glebowym prowadząc do wysycenia strefy aplikacji nawozu w warstwie ornej sięgając aż do podglebia. Tak wysycony profil glebowy nawozem AgroSulCa dostarcza bezpośrednio w rejon korzenia rośliny, kationy wapnia(Ca2+) oraz aniony siarczanowe (SO4 2-) zapewniając im w ten sposób właściwe odżywianie.

Facebook