Przyczyny niskich niestabilnych plonów w warunkach Polski tkwią w czynnikach odpowiedzialnych za żyzność gleby i wynikają z :

  • dominacji gleb piaszczystych, o niskim naturalnym potencjale produkcyjnym
  • małej zawartości próchnicy w glebach uprawnych
  • dużej podatności gleb uprawnych na zakwaszenie
  • małej zawartości składników mineralnych,

dodatkowo na te czynniki o charakterze naturalnym nakładają się czynniki agrotechniczne, takie jak:

  • brak wapnia w glebie
  • nadmiar stosowanego azotu
  • małe dawki siarki, fosforu, potasu i magnezu

W glebach Polski wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, warunkującym naturalną produktywność gleb. Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa w formie pylistej składa się z kryształów siarczanu wapnia o wymiarach do 30 do 60µm i przez to w wodzie tworzy zawiesiny. W glebie AgroSulCa tworzy naturalną zawiesinę i przemieszcza się w profilu glebowym w każdym kierunku. Jest to niezwykle ważna agrochemiczna cecha nawozu gdyż wskazuje na jego ruchliwość w profilu glebowym prowadząc do wysycenia strefy aplikacji nawozu w warstwie ornej sięgając aż do podglebia. Tak wysycony profil glebowy nawozem AgroSulCa dostarcza bezpośrednio w rejon korzenia rośliny, kationy wapnia(Ca2+) oraz aniony siarczanowe (SO4 2-) zapewniając im w ten sposób właściwe odżywianie.

Facebook